Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Úvodní informace

Společnost Gastroland restaurants s.r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČ: 285 85 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44002 (dále jen „společnost“), vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo (nebo má dojít) u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Kdo může podat oznámení

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

 1. Zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který pro společnost vykonává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu,
 2. bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti,
 3. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti dobrovolnickou činnost,
 4. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž.

Společnost v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů vyloučila možnost přijímání oznámení od osob dle § 2 odst. 3) písm. c), d), e) f), g), a j).

Společnost dále vyloučila možnost podat anonymní oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

 1. Písemně v elektronické podobě prostřednictvím níže uvedeného formuláře;
 2. písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti: tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc. Obálka musí být označena slovy: „Neotvírat – k rukám příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů“;
 3. ústně – na telefonním čísle +420 777 213 710, a to v pracovních dnech PO – PÁ v rozmezí 8:00 – 16:30 hodin;
 4. osobně po dohodě s příslušnou osobou.

Ochrana v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž by měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích („vědomě nepravdivé oznámení“). Jedná se o přestupek podle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů.

Formulář pro podání oznámení

  Kontakty:

  Text oznámení:

  Příloha:

  Povolené jsou následující typy souborů .pdf, .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .xls, .xlsx, .zip, .rar, .7zip, .pptx, .ppt. Maximální velikost souboru je 18MB.

  Kontakty

  K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba Mgr. Tereza Čacká, e-mail: cacka@rsre.cz